Lev News
 
Alumni News   Levin Video
Mazal tov to Erica and Tzvi Solomon (5770) on the birth of Avigdor Mordechai!

Mazal tov to Adina and Eitan Kastner (5764) on the birth of Caleb Lior!

Mazal tov to Faigy and Daniel Abraham (5767-68) on the birth of Naama Rena!

Mazal tov to Nathaniel Selevan (5773) on his engagement to Amalia Schwartz!

Mazal tov to Miri and Binyamin Goldman (5774-75) on their wedding!

Mazal tov to Rikki and Elliot Zahler (5767) on the birth of Yehuda Simcha!

Mazal tov to Phyllis and Eli Tessler (5773-74) on their marriage!

Mazal tov to Eitan Kurtz (5773) on his engagement to Brittany Nachamie!

Mazal tov to Raquel and Matt Firestone (5769-70) on the birth of Lehava Lila!

Mazal tov to Noah Gasner (5774) on his engagement to Adi Sheinberg!